Лека Вэсэлка (АккомпаниаторША) (leka_veselka) wrote,
Лека Вэсэлка (АккомпаниаторША)
leka_veselka

Статьи из Конституции Украины

Витяги з Конституція України, що була прийната Законом Верховної Ради України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР зі змінами та доповненнями:

Стаття 3. Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю.
Права і свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Утвердження і забезпечення прав і свобод людини є головним обов’язком держави.

Стаття 22. Права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними.
Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.
При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Стаття 27. Кожна людина має невід’ємне право на життя.
Ніхто не може бути свавільно позбавлений життя. Обов’язок держави – захищати життя людини.
Кожен має право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань.

Стаття 29. Кожна людина має право на свободу та особисту недоторканність.
Ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
У разі нагальної необхідності запобігти злочинові чи його перепинити уповноважені на те законом органи можуть застосувати тримання особи під вартою як тимчасовий запобіжний захід, обґрунтованість якого протягом сімдесяти двох годин має бути перевірена судом. Затримана особа негайно звільняється, якщо протягом сімдесяти двох годин з моменту затримання їй не вручено вмотивованого рішення суду про тримання під вартою.
Кожному заарештованому чи затриманому має бути невідкладно повідомлено про мотиви арешту чи затримання, роз’яснено його права та надано можливість з моменту затримання захищати себе особисто та користуватися правовою допомогою захисника.
Кожний затриманий має право у будь-який час оскаржити в суді своє затримання.
Про арешт або затримання людини має бути негайно повідомлено родичів заарештованого чи затриманого.

Стаття 55. Права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.
Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна.
Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.

Стаття 56. Кожен має право на відшкодування за рахунок держави чи органів місцевого самоврядування матеріальної та моральної шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових і службових осіб при здійсненні ними своїх повноважень.

Стаття 62. Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Ніхто не зобов’язаний доводити свою невинуватість у вчиненні злочину.
Обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.
У разі скасування вироку суду як неправосудного держава відшкодовує матеріальну і моральну шкоду, завдану безпідставним засудженням.

Стаття 63. Особа не несе відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї чи близьких родичів, коло яких визначається законом.
Підозрюваний, обвинувачений чи підсудний має право на захист.
Засуджений користується всіма правами людини і громадянина, за винятком обмежень, які визначені законом і встановлені вироком суду.

Стаття 69. Народне волевиявлення здійснюється через вибори, референдум та інші форми безпосередньої демократії.

Повний текст Конституції України на сайті Верховної Ради.

Перевод на русский язык:

Извлечения из Конституция Украины, принятой Законом Верховной Рады Украины от 28.06.1996 № 254к/96-ВР с изменениями и дополнениями:

Статья 3. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью.
Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства .

Статья 22 . Права и свободы человека и гражданина, закрепленные настоящей Конституцией, не являются исчерпывающими.
Конституционные права и свободы гарантируются и не могут быть отменены.
При принятии новых законов или внесении изменений в действующие законы не допускается сужение содержания и объема существующих прав и свобод .

Статья 27. Каждый человек имеет неотъемлемое право на жизнь.
Никто не может быть произвольно лишен жизни. Обязанность государства – защищать жизнь человека.
Каждый имеет право защищать свою жизнь и здоровье , жизнь и здоровье других людей от противоправных посягательств.

Статья 29. Каждый человек имеет право на свободу и личную неприкосновенность.
Никто не может быть арестован или содержаться под стражей иначе как по мотивированному решению суда и только на основаниях и в порядке, установленных законом.
В случае настоятельной необходимости предотвратить преступление или его пресечь уполномоченные на то законом органы могут применить содержание лица под стражей в качестве временной меры пресечения, обоснованность которой в течение семидесяти двух часов должна быть проверена судом. Задержанное лицо немедленно освобождается, если в течение семидесяти двух часов с момента задержания ему не вручено мотивированное решение суда о содержании под стражей.
Каждому арестованному или задержанному должно быть безотлагательно сообщено о мотивах ареста или задержания, разъяснены его права и предоставлена возможность с момента задержания защищать себя лично и пользоваться правовой помощью защитника .
Каждый задержанный имеет право в любое время обжаловать в суде свое задержание .
Об аресте или задержании человека должно быть незамедлительно сообщено родственникам арестованного или задержанного.

Статья 55. Права и свободы человека и гражданина защищаются судом.
Каждому гарантируется право на обжалование в суде решений, действий или бездеятельности органов государственной власти, органов местного самоуправления, должностных и служебных лиц.
Каждый имеет право обращаться за защитой своих прав к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.
Каждый имеет право после использования всех национальных средств правовой защиты обращаться за защитой своих прав и свобод в соответствующие международные судебные учреждения или в соответствующие органы международных организаций, членом или участником которых является Украина .
Каждый имеет право любыми не запрещенными законом средствами защищать свои права и свободы от нарушений и противоправных посягательств.

Статья 56. Каждый имеет право на возмещение за счет государства или органов местного самоуправления материального и морального вреда, причиненного незаконными решениями , действиями или бездеятельностью органов государственной власти , органов местного самоуправления, их должностных и служебных лиц при осуществлении ими своих полномочий.

Статья 62. Лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Никто не обязан доказывать свою невиновность в совершении преступления.
Обвинение не может основываться на доказательствах , полученных незаконным путем , а также на предположениях. Все сомнения относительно доказанности вины лица истолковываются в его пользу.
В случае отмены приговора суда как неправосудного государство возмещает материальный и моральный ущерб, причиненный безосновательным осуждением.

Статья 63. Лицо не несет ответственности за отказ давать показания или объяснения в отношении себя , членов семьи или близких родственников, круг которых определяется законом.
Подозреваемый, обвиняемый или подсудимый имеет право на защиту .
Осужденный пользуется всеми правами человека и гражданина, за исключением ограничений , определенных законом и установленных приговором суда.

Статья 69. Народное волеизъявление осуществляется через выборы, референдум и иные формы непосредственной демократии.

Полный текст Конституции Украины на сайте Верховной Рады.

Запись опубликована в Журнале Аккомпаниатора. Можете комментировать здесь или там.

Tags: Быть - Здесь и Сейчас, Человек человеку, Я живу в Украине
Subscribe

 • Толпятся, толкутся…

  «Толпа», Ракель Форнер, аргентинская художница (1902-1988 гг.), экспрессионизм. Толпятся, толкутся – толпа, толкаются, прутся…

 • СОЦРЕАЛИЗМ – акростих

  Слава труду! Опять овации… Цепь событий в ходу Реализации Единого порыва Аврала бесконечного – Лихорадка рвения по воле кумиров,…

 • Плакаты соцреализма

  «5летку в 4 года – выполним!» Пятилетку за пять лет – маловато! Вот за четыре будет то, что надо! Так поднатужившись, но…

promo leka_veselka february 27, 2013 10:00 18
Buy for 20 tokens
Старая сказка на новый лад – Свет мой, зеркальце, скажи, Да всю правду расскажи: Я ли в царстве всех милее, Всех прекрасней и белее? – Ты, конечно, спору нет, никакой царевны нет. Да и не было её, ты – как малое дитё! То твоё воображенье принесло тебе решенье, как…
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 6 comments